Chat with us, powered by LiveChat

Spurningar og svör

Hér að neðan má finna svör við algengum spurningum

 

Hvaða félagsmenn BHM eiga rétt á styrk hjá Starfsþróunarsetri háskólamanna?

19 af 28 aðildarfélögum BHM hafa samið um aðild að Starfsþróunarsetri háskólamanna. Félagsmenn aðildarfélaga BHM sem ekki hafa samið um aðild að Starfsþróunarsetrinu geta myndað aðild að setrinu ef greidd eru iðgjöld vegna þeirra á sama grunni og starfsmanna ríkis og sveitarfélaga.

Hvaða félög BHM eiga aðild að Starfsþróunarsetri háskólamanna?

Nítján aðildarfélög BHM eiga aðild að STH og eru þau eftirfarandi:

 • Dýralæknafélag Íslands
 • Félag geislafræðinga
 • Félag háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins
 • Félag íslenskra félagsvísindamanna
 • Félag íslenskra leikara
 • Félag íslenskra náttúrufræðinga
 • Félag leikstjóra á Íslandi
 • Félag lífeindafræðinga
 • Félag sjúkraþjálfara
 • Félagsráðgjafafélag Íslands
 • Fræðagarður
 • Iðjuþjálfafélag Íslands
 • Kjarafélag viðskipta- og hagfræðinga
 • Ljósmæðrafélag Íslands
 • Prestafélag Íslands
 • Sálfræðingafélag Íslands
 • Stéttarfélag bókasafns- og upplýsingafræðinga
 • Stéttarfélag lögfræðinga
 • Þroskaþjálfafélag Íslands

Hvaða félög BHM eiga ekki aðild að Starfsþróunarsetri háskólamanna?

Átta aðildarfélög BHM eiga ekki aðild að STH og eru þau eftirfarandi:

 • Arkitektafélag Íslands
 • Félag fréttamanna
 • Félag háskólakennara
 • Félag háskólakennara á Akureyri
 • Félag íslenskra hljómlistarmanna
 • Félag prófessora við ríkisháskóla
 • Félag akademískra starfsmanna HR 
 • Samband íslenskra myndlistarmanna

Hvaða nám er styrkhæft?

Eftirfarandi nám er styrkhæft:
A. Nám á háskólastigi
B. Fagleg nám, námskeið og ráðstefnur sem tengjast starfsþróun á fagsviði viðkomandi eða heildstætt nám á nýju fagsviði (starfsferilsþróun).
C. Tungumála- og upplýsingatækninám.
D. Önnur námskeið sem miða að því að styrkja einstaklinginn í starfi. 

 1. Skilgreint upphaf og endir 
 2. Aðgengilegar upplýsingar
 3. Fylgir fyrirfram ákveðinni áætlun eða skilgreiningu

Rökstyðja þarf staðarval náms/námskeiðs erlendis. Námskeið sem hafa það að markmiði að vinna með heilsubrest, s.s. líkamsrækt eða eru hluti af meðferðarúrræðum eru ekki styrkt.


Styrkir eru veittir vegna eftirtalinna kostnaðarþátta:
A. Skólagjald
B. Námskeiðsgjald
C. Ráðstefnugjald

D. Námsgögn - sem tengjast lið A og B.
E. Ferðakostnaður sem hlýst af A-C.

Styrkir vegna ferðakostnaðar eru veittir til að mæta:
a. Flugkostnaði
b. Gistikostnaði

 • Eingöngu er veittur styrkur vegna þeirra gistinátta sem falla til á meðan verkefni (t.d. ráðstefnu) stendur.
 • Kostnaður vegna gistingar er að öllu jöfnu ekki styrktur lengur en í 4 vikur

c. Samgöngum til og frá millilandaflugvelli erlendis.

d. Fastur styrkur vegna ferðakostnaðar innanlands:

 • Ef vegalengd frá lögheimili að náms-/ráðstefnustað eða millilandaflugvelli er lengri en 100 km. eru greiddar 15.000 kr. Ef sama vegalengd er lengri en 250 km. eru greiddar 30.000 kr.
 • Ef að vegalend frá lögheimili að millilandaflugvelli er styttri en 100 km eru greiddar 7.000 kr.

Styrkir eru ekki veittir:

 • Tómstundanámskeiða
 • Kynnisferða
 • Rannsóknarleyfa
 • Fæðiskostnaðar, ferða innan borga og sveitafélaga eða launataps
 • Bílagæðagjalda, bílaleigubíla eða beinsínkostnaðar

Hvenær eiga félagsmenn rétt á að sækja um í sjóðinn?

 • Félagsmenn sem starfa hjá hinu opinbera (ríki, sveitarfélögum og ýmiss konar sjálfseignarstofnunum) geta sótt um þegar fyrsta iðgjaldagreiðsla hefur borist.
 • Félagsmenn sem starfa á almennum vinnumarkaði þurfa að hafa greitt í 6 mánuði samtals, þar af 3 mánuði samfellt. 

Hvaða gögn þurfa að fylgja umsókn?

 • Sundurliðaðir reikningar sem sannanlega eru greiddir af umsækjanda. Reikningarnir skulu vera dagsettir og áritaðir/stimplaðir af þeim sem gefur þá út
 • Staðfesting á greiðslu, t.d. skjámynd úr heimabanka eða greiðslukvittun
 • Samþykki yfirmanns ef um starfsþróun er að ræða

Athuga skal að e-miðar vegna flugs og bókanir hótela eru ekki gildir reikningar. 

Hvernig er fylgigögnum bætt við samþykkta umsókn?

Til að bæta fylgigögnum við umsókn er farið inn á ,,Mínar síður" á bhm.is og notuð rafræn skilríki eða íslykill við innskráningu. Þar er farið í „Mínar umsóknir“, umsóknin valin og fylgigögn hengd við. 

Hver eru lágmarks iðgjöld til Starfsþróunarseturs?

Miðað er við 300.000 kr. mánaðarlaun (2100 kr. iðgjald) sem viðmiðunargjald fyrir fullum styrk. En til að eiga rétt á hálfum styrk þarf iðgjald að vera að lágmarki 1050 kr.

Hvenær eru styrkir greiddir út?

Styrkir eru greiddir að jafnaði einu sinni í viku, yfirleitt við vikulok.

Hvaða styrkir eru í boði fyrir stofnanir, sveitarfélög og sjálfseignarstofnanir?

 • Gerð starfsþróunarmarkmiða og starfsþróunaráætlana innan stofnunar/sveitarfélags/sjálfseignarstofnunar
 • Verkefni sem byggja á starfsþróunaráætlunum og leiða af sér framþróun, nýsköpun og/eða breytt verklag

Eftirfarandi er ekki styrkhæft:

 • Verkefni er snúa að reglubundinni starfsemi stofnunar/sveitarfélags eru ekki styrkhæf heldur þurfa verkefnin að leiða af sér framþróun og nýsköpun

Hvaða styrkir eru í boði fyrir stéttarfélög sem aðild eiga að Starfsþróunarsetri? 

 • Fagnámskeið
 • Ráðstefnur
 • Verkefni sem varða þróun í fagi stéttarfélaga eða starfi þeirra

Er hægt að halda réttindum hjá Starfsþróunarsetri í fæðingarorlofi?

Aðildarrof í fæðingarorlofi skerðir ekki möguleika á styrk enda sé stéttarfélagsgjald greitt á orlofstímabili.

Er hægt að sækja um styrk í launalausu leyfi?

Félagsmaður í launalausu leyfi á rétt á styrk samkvæmt reglum sjóðsins fyrstu sex mánuði að öðrum skilyrðum uppfylltum. Félagsmaður þarf að skila inn með umsókn sinni vottorði frá vinnuveitanda sem staðfestir að viðkomandi sé í launalausu leyfi frá sínum vinnustað.

Er hægt að sækja um styrk á endurhæfingarlífeyri?

Félagsmenn halda réttindum sínum fyrir það tímabil sem þeir fá greidda sjúkradagpeninga frá Sjúkrasjóði BHM eða Styrktarsjóði BHM.

Þeir sem þiggja endurhæfingarlífeyri frá Tryggingastofnun halda réttindum í allt að 12 mánuði. Aðildarfélögum er heimilt að framlengja þetta tímabil upp í 3 ár gegn því að greiða 0,7% iðgjald til STH frá upphafi töku endurhæfingarlífeyris félagsmanna sinna.

Geta atvinnuleitendur sótt um styrk hjá Starfsþróunarsetri?

Við atvinnumissi halda félagsmenn réttindum í allt að 12 mánuði. Aðildarfélögum er heimilt að framlengja þetta tímabil upp í 3 ár gegn því að greiða 0,7% iðgjald til STH af atvinnuleysisbótum frá upphafi atvinnuleysis félagsmanna sinna.

Upplýsingar til skattyfirvalda

Í byrjun hvers árs eru sendar upplýsingar til skattyfirvalda þar sem gerð er grein fyrir styrkþegum og styrkupphæðum fyrra árs. Styrkir STH eru framtalsskyldir en ekki skattskyldir.

Fyrning styrkveitinga

Greiðsla styrks er háð því að reikningur berist innan 12 mánaða frá lokum náms/verkefnis.

Tvígreiðsla eða ofgreiðsla styrks 

Ef mistök verða í afgreiðslu styrkumsóknar eða greiðslu styrks munu starfsmenn setursins leitast við að leiðrétta mistök eins fljótt og hægt er. Ef umsækjandi hefur fengið tvígreiddan styrk eða ofgreidda styrkupphæð ber honum að tilkynna til setursins mistökin og endurgreiða setrinu þegar í stað hina ofgreiddu fjárhæð. 

Réttur til að hætta við umsókn 

Umsækjandi, sem fengið hefur vilyrði fyrir styrk, er ekki skuldbundinn  til þess að ljúka því verkefni sem styrkt var. Ef verkefni er ekki lokið eða umsókn er dregin til baka áður en styrkur er greiddur fellur styrkloforð niður og hefur umsóknin þá engin áhrif á réttindi umsækjanda hjá setrinu.

Hvað er starfsferilsáætlun?

Starfsferilsáætlun snýr að starfsþróun einstaklings óháð núverandi starfi.

Hvað er starfsþróunaráætlun?

Starfsþróunaráætlun snýr að starfsþróun í núverandi starfi. Áætlunin byggir á sameiginlegri niðurstöðu starfsmanns og yfirmanns með þarfir starfsmanns og stofnunarinnar í huga. Markmiðið er  að auka árangur starfsmanns og  stofnunar og er starfsþróunaráætlun samþykkt af yfirmanni. Við gerð starfsþróunaráætlunar þarf að byggja á starfslýsingu og starfsmannasamtali. Mikilvægt er að greina þarfir stofnunar, deildar og starfsmanns með starfslýsingu að leiðarljósi. Hæfnisþættir starfsmanns eru metnir og þurfa færnisstigin að vera mælanleg en ekki huglæg. Hæfnisþætti er hægt að flokka eftir þörfum stofnunar.

Hvað er starfsþróun?

Starfsþróun gengur út á það að þróast í starfi, tileinka sér nýja þekkingu, færni og hæfni. Starfsþróun er á ábyrgð sérhvers starfsmanns en hún er ekki síst fjárfesting fyrir vinnustaðinn sem og starfsmanninn.

Hvað er atvinnuhæfni?

,,Sá er atvinnuhæfur sem býr yfir þekkingu, færni, hæfni, áhuga, lærdómsvilja og persónulegum eiginleikum sem gerir viðkomandi líklegri til að halda og ná árangri í starfi sínu. Sjálfum sér, vinnustaðnum og samfélaginu til heilla. Atvinnuhæfni veltur á þáttum eins og starfsreynslu, starfsþróun, menntun og persónuleika. Markmið með atvinnuhæfni er að starfsmenn hafi getu og vilja til að sinna starfi.,, Gylfi Dalmann

Hvað er starfsmannasamtal?

Starfsmannasamtal er reglulegt samtal milli stjórnanda og starfsmanns sem hefur umbætur í starfi að leiðarljósi. Leggja skal áherslu á vinnuálag, starfsanda og vinnuaðstæður og skoða  samband þekkingar  með tilliti til hæfniskrafna. Í kjölfarið er unnin þarfagreining á þjálfun, fræðslu og starfsþróun. Tilgangur og markmið starfsmannasamtala er að svara eftirfarandi spurningum:

Hvernig er starfið að þróast?
Hvaða kröfur eru gerðar til starfsins? 
Hverjar eru starfsforsendurnar?
Hvernig getur starfsmaður aukið atvinnuhæfni sína? 

Hvenær lýkur aðild að Starfsþróunarsetri háskólamanna?

Aðild að Starfsþróunarsetri lýkur um leið og iðgjaldagreiðslur hætta að berast til setursins.