Umsóknarferli

Umsóknum er skilað rafrænt á Mínum síðum.

Umsóknir eru afgreiddar að jafnaði vikulega, yfirleitt hvern fimmtudag. Skila þarf gögnum í síðasta lagi fyrir degi fyrir greiðsludag. Réttur til greiðslna úr sjóðnum fyrnist sé ekki sótt um þær innan 12 mánaða frá því að til útgjalda var stofnað eða tekjutap varð. Þó fyrnist réttur til greiðslna úr sjóðnum að liðnum 3 mánuðum frá því síðast var greitt iðgjald til sjóðsins.
Greiðsla sjúkradagpeninga fer að jafnaði fram 20.-25. dag hvers mánaðar. Sjúkradagpeningar eru að hámarki greiddir í þrjá almanaksmánuði afturvirkt miðað við umsóknarmánuð.

Umsóknum og fylgigögnum er skilað rafrænt á Mínum síðum.

Staðgreiðsla er tekin af öllum styrkjum nema líkamsrækt, meðferð á líkama og sál og útfararstyrk. Frádrátt frá þeim styrkjum skal færa á framtal undir liðnum 2.6, „Frádráttur“ númer 149.

Fylgigögn

Fylgigögnum skal skilað inn með rafrænum hætti í gegnum Mínar síður BHM. Með umsóknum þarf að skila sundurliðuðum greiddum reikningi með nafni umsækjanda og  með áritun/stimpli/merki þess sem gefur hann út (með upplýsingum um nafn, starfsheiti, kennitölu og heimilisfang eða símanúmer).  Fjöldi skipta og dagsetningar meðferða eða kaupa á vöru eða þjónustu skal koma fram á reikningnum. 

Dæmi um löglegan reikning

Fylgigögn vegna fæðingarstyrks

  • Nýjasti launaseðill fyrir fæðingardag barns (með réttu starfshlutfalli).

  • Fæðingarvottorð eða staðfestingu á skráningu barns hjá Þjóðskrá.

Fylgigögn vegna sjúkradagpeninga

  • Umsóknareyðublað (útfyllt og undirritað)
  • Sjúkradagpeningavottorð frá lækni.
  • Síðasti launaseðill.
  • Staðfesting vinnuveitenda um fullnýtingu á veikindarétti.
  • Yfirlit yfir aðrar greiðslur til sjóðsfélaga sem teljast ígildi launa.
  • Tilkynning um óvinnufærni á tveggja mánaða fresti.