Hvað er styrkt?

Styrktarsjóður er fyrir félagsmenn hjá ríki eða sveitarfélögum.

Líkamsrækt

Veittur er líkamsræktarstyrkur að hámarki kr. 12.000 á hverju 12 mánaða tímabili. Einungis er greitt fyrir líkamsrækt sem sjóðfélagi einn getur nýtt sér. Staðgreiðsla er ekki tekin af líkamsræktarstyrkjum.

Sækja um styrk

Meðferð á líkama og sál (ekki er endurgreiddur lækniskostnaður)

Endurgreiðsla vegna útlagðs kostnaðar er að hámarki kr. 33.000 á hverju 12 mánaða tímabili fyrir eftirfarandi: 

 • Sjúkraþjálfun. 
 • Iðjuþjálfun. 
 • Sjúkranudd. 
 • Meðferð hjá kírópraktor. 
 • Meðferð hjá osteópata. 
 • Sálfræðiþjónustu. 
 • Hjúkrunarmeðferð. 
 • Félagsráðgjöf. 
 • Næringarráðgjöf.
 • Aðra sambærilega meðferð hjá löggiltum heilbrigðisstarfsmanni.
 • Smíði sérstakra innleggja hjá stoðtækjafræðingi.

Meðferð skal falla undir löggildingu viðkomandi starfsstéttar. Námskeið eru almennt ekki styrkt.
Staðgreiðsla er ekki tekin af styrkjum sem falla undir meðferð á líkama og sál.

Sækja um styrk

Krabbameinsleit

 • Reglubundnin leit (kembileit) að brjósta- og/eða leghálskrabbameini, s.s. hjá Krabbameinsfélaginu, er greidd eftir taxta Leitarstöðvar Krabbameinsfélagsins. Þurfi félagsmaður að fara í framhaldsrannsókn eru endurgreiddar kr. 10.000.
 • Vegna krabbameinsskoðunar í ristli eru endurgreiddar kr. 10.000.
 • Vegna krabbameinsskoðunar á blöðruhálskirtli eru endurgreiddar kr. 10.000.

Staðgreiðsla er tekin af styrknum.

Sækja um styrk

Gleraugu og augnaðgerðir

 • Greiddar eru að hámarki kr. 20.000 af gleraugnaverði (glerjum og umgjörð) eða linsum á 36 mánaða tímabili. Nýta má styrkinn til linsukaupa eða upp í kostnað vegna vegna laseraðgerða eða augasteinaskipta. 

Staðgreiðsla er tekin af styrknum.

Sækja um styrk

Heyrnartæki

Veittur er styrkur vegna kaupa á heyrnartækjum. Styrkurinn getur numið að hámarki kr. 100.000 eða 30% af kostnaði sem fellur á sjóðfélaga að frádregnum styrk Sjúkratrygginga Íslands. Styrkurinn er veittur á þriggja ára fresti. 

Sækja um styrk

Tannviðgerðir

Veittur er styrkur vegna tannviðgerða sem nemur 20% af kostnaði sem fer umfram kr. 120.000 (fyrir fyrstu umsókn á hverju 12 mánaða tímabili). Hámarksstyrkur á hverju 12 mánaða tímabili er kr. 200.000. Reikningar mega vera allt að 12 mánaða gamlir miðað við umsóknardag. Hreinar fegrunaraðgerðir eru undanskildar. Staðgreiðsla er tekin af styrknum.

Sækja um styrk

Áhættumat hjá Hjartavernd

Veittur er styrkur vegna frumskoðunar hjá Hjartavernd. Hámarksstyrkur er kr. 10.000. Staðgreiðsla er tekin af styrknum.

Sækja um styrk

Fæðingarstyrkur

 • Veittur er styrkur að fjárhæð kr. 200.000 vegna fæðingar barns (miðað við 100% starfshlutfall). Styrkurinn er veittur gegn framvísun fæðingarvottorðs og launaseðils með réttu starfshlutfalli. 
 • Hálfur styrkur er greiddur vegna fósturláts eftir a.m.k. 18 vikna meðgöngu og andvana fæðingar.
 • Sækja þarf um fæðingarstyrk innan árs frá fæðingu barns.

Staðgreiðsla er tekin af styrknum.

Sækja um styrk

Ættleiðingarstyrkur

Veittur er styrkur að fjárhæð kr. 170.000 vegna útgjalda við utanför til að sækja barn til ættleiðingar til hvers sjóðfélaga. 

Sækja um styrk

Glasafrjóvgun

Greidd eru 30% af reikningi vegna tækni-, smásjár- eða glasafrjóvgunarmeðferða (lyf ekki innifalin). Hámarksstyrkur er 120.000 kr. á 12 mánaða tímabili.  Staðgreiðsla er tekin af styrknum.

Sækja um styrk

Sjúkradagpeningar

Greiddir eru sjúkradagpeningar vegna ólaunaðrar fjarveru frá vinnu 18.480 kr. á hvern virkan dag (21,67 dagar í mánuði) eða 400.462 kr. á mánuði í allt að 8 mánuði. Mánaðargreiðsla miðast við starfshlutfall við upphaf veikinda. Sjúkradagpeningar eru greiddir til viðbótar sjúkradagpeningum frá Sjúkratryggingum Íslands. Samanlagðar skattskyldar tekjur skulu aldrei nema hærri fjárhæð en tekjutap sem til verður vegna veikinda/slysa. Sjúkradagpeningar geta aldrei numið hærri fjárhæð en atvinnuleysisbætur sem fallið hafa niður. 

Réttur til sjúkradagpeninga tekur mið af fjölda iðgjaldagreiðslna í sjóðinn. Þannig hefur umsækjandi sem greitt hefur verið fyrir í 6 mánuði áunnið sér rétt til greiðslu í 6 mánuði. Aldrei er greitt lengra aftur í tímann en sem nemur þremur mánuðum. 

Sjóðfélagi öðlast rétt til sjúkradagpeninga að nýju eftir 12 mánaða iðgjaldagreiðslu eftir að fyrra bótatímabili lýkur og öðlast þá hálfan rétt en fullan eftir 24 mánuði.

Til viðbótar við eigin veikindi eða slys er einnig hægt að sækja um sjúkradagpeninga vegna ólaunaðrar fjarveru sökum: 

 • Veikinda barns í allt að 6 mánuði. 
 • Vegna veikinda og/eða slysa sjóðfélaga í fæðingarorlofi:  Ef foreldri getur ekki annast barn sitt vegna veikinda og/eða slysa í fæðingarorlofi greiðir sjóðurinn allt að 6 vikur. Þó er ekki greitt fyrir fyrstu 10 dagana í veikindum. Forsenda er að viðkomandi segi sig af greiðslum frá fæðingarorlofssjóði.
 • Veikinda maka í allt að 2 mánuði sem leiðir til fjarveru frá vinnu. Ekki er greitt fyrir fyrstu 10 dagana í veikindunum.
 • Mjög alvarlegra veikinda annarra nákominna í allt að tvær vinnuvikur. Ekki er greitt fyrir fyrstu 10 dagana í veikindum.
 • Andláts nákominna í allt að tvær vinnuvikur. 
 • Tæknifrjóvgunar í allt að 45 daga.
 • Fíkniefnameðferðar í allt að 45 daga.
 • Læknisrannsókna sem eru undanfari frekari aðgerða, líffæragjafar eða annarra aðgerða sem taldar eru nauðsynlegar af lækni.
 • Sjóðfélagi sem er á endurhæfingarlífeyri hjá TR halda réttindum sínum til annara styrkja en sjúkradagpeninga.

Réttindi sjóðfélaga sem þiggja sjúkradagpeningagreiðslur úr Styrktarsjóði BHM og eru í öðrum sjóðum innan BHM:

Í Starfsmenntunarsjóði BHM: Sjóðfélagar halda réttindum.

Í Starfsþróunarsetri háskólamanna: Sjóðfélagar halda réttindum.

Í Orlofssjóði BHM: Sjóðfélagar sem nutu fullra réttinda í orlofssjóði áður en dagpeningagreiðslur hófust skulu eiga óskertan rétt í orlofssjóði meðan á dagpeningagreiðslum stendur. 

Sækja um styrk


Sjóðfélagar þurfa einnig að skila inn staðfestingu atvinnurekanda um að þeir séu búnir að fullnýta veikindarétt sinn. 

Eyðublað atvinnurekanda.


Endurhæfing á heilsustofnun

Greidd eru 30% af kostnaði vegna dvalar til endurhæfingar að læknisráði á Heilsustofnun NLFÍ og Lækningarlind Bláa lónsins vegna húðmeðferðar. Hámarksstyrkur er kr. 50.000 á tveggja ára fresti. Staðgreiðsla er tekin af styrknum.

Sækja um styrk

Vímuefnameðferð

Greidd eru 30% af kostnaði vegna áfengis- og vímuefnameðferðar að læknisráði. Hámarksstyrkur er kr. 50.000 á tveggja ára fresti. Staðgreiðsla er tekin af styrknum.

Sækja um styrk

Dánarbætur

Greiddur er útfararstyrkur að upphæð kr. 350.000 vegna fráfalls greiðandi sjóðfélaga eða sjóðfélaga sem látið hefur af störfum og andast innan árs frá starfslokum.  

Sækja um styrk

Starfstengd áföll eða óvænt starfslok

Sjóðurinn styrkir meðferð, allt að átta skipti, hjá fagmanni til að vinna úr áfalli í starfi eða í kjölfar óvæntra starfsloka samkvæmt beiðni trúnaðarmanns/stéttarfélags. Staðgreiðsla er tekin af styrknum.

Sækja um styrk

Ferðastyrkur

Sjóðurinn greiðir styrki vegna utanfarar í lækningarskyni sem hlýst af alvarlegum veikindum sjóðfélaga, maka hans eða barns ef almannatryggingar taka ekki þátt í ferðakostnaði.  Staðgreiðsla er tekin af styrknum.

Sækja um styrk

Annar heilbrigðiskostnaður

Að jafnaði er ekki greitt vegna lyfjakostnaðar eða annars heilbrigðiskostnaðar en þess sem fjallað er um á öðrum stöðum í reglum þessum og gildir upp í afsláttarkort hjá Sjúkratryggingum Íslands. Við sérstakar aðstæður, s.s. óvænt mikil útgjöld og/eða fjárhagslegra erfiðleika af þessum sökum er þó hægt að sækja um styrk til sjóðsstjórnar. Að jafnaði er ekki greitt vegna lægri fjárhæðar en kr. 150.000. Ekki er greiddur kostnaður vegna fegrunaraðgerða. Staðgreiðsla er tekin af styrknum.

Sækja um styrk