Skip to content

Heilsa starfsfólks

Á vinnuveitendum hvílir sú skylda að leggja mat á og hafa stjórn á hvers kyns áhættu fyrir heilsu starfsmanna sem fyrir hendi er á vinnustað þeirra.

Skipulagsbreytingar eru meðal áhættuþátta m.a. að því varðar sálfélagsleg áhrif á heilsu fólks sem verður fyrir atvinnumissi og þeirra sem halda störfum sínum. Atvinnurekandi ber ábyrgð á því að gerð sé skrifleg áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað. Áætlunin skal meðal annars fela í sér mat á áhættu, og áætlun um heilsuvernd, sbr. 65. gr. laga um aðbúnað og hollustuhætti. Í sömu grein segir að endurskoða skuli áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað þegar breytingar á vinnuumhverfi breyta forsendum hennar.

Samráð skal haft við fulltrúa starfsmanna vegna áhættumats og áætlunar um öryggi og heilbrigði. Sú skylda er áréttuð í reglugerð um skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfs á vinnustöðum nr. 920/2006 en í 16. gr. er lagt fyrir vinnuveitanda að leggja fyrir öryggisnefnd fyrirtækis til umfjöllunar áætlanir og áform um meiriháttar framkvæmdir eða aðrar þær breytingar á rekstri fyrirtækisins sem áhrif geta haft á vinnuaðstæður á vinnustað. Endurskoða skal áætlun um öryggi og heilbrigði þegar breytingar á vinnuaðstæðum, vinnutilhögun eða framleiðsluaðferðum breyta forsendum hennar, sbr. 30. gr. reglugerðarinnar.

Við endurskipulagningu rekstrar getur einnig reynt á rétt starfsmanna á heilsufarsskoðun samkvæmt 67. gr. laga um aðbúnað og hollustuhætti, sbr. 31. gr. reglugerðar um skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfs á vinnustöðum. Slíkar heilsufarsskoðanir skulu taka mið af áhættumati viðkomandi fyrirtækja og starfsgreina og einnig þeim reglum sem í gildi eru um mismunandi starfshópa.

Á grundvelli slíkrar heilsufarsskoðunar, og að teknu tilliti til áhættumats sem gert er í aðdraganda skipulagsbreytinga, má grípa til viðeigandi ráðstafana til verndar heilsu starfsmanna gegn álagstengdum sjúkdómum. Heilsufarsskoðun er liður í fyrirbyggjandi ráðstöfunum þar sem heilsufarsáhættur eru greindar.