Skip to content

Orlofstaka

Upplýsingar um orlofsréttindi starfsfólks svo og drög að orlofsáætlun skal liggja fyrir snemma árs og vera frágengin í síðasta lagi einum mánuði fyrir upphaf orlofs.

Skipulag orlofs

Samkvæmt orlofslögum skal atvinnurekandi í samráði við starfsfólk ákveða hvenær orlof skuli veitt á sumarorlofstímabili (1. maí til 15. september). Hann skal verða við óskum starfsmanns um hvenær orlof skuli veitt, að svo miklu leyti sem unnt er vegna starfseminnar.

Hjá hverri stofnun skal leggja fram upplýsingar um orlofsrétt hvers og eins starfsmanns svo og drög að orlofsáætlun starfsmanna snemma árs en hún skal liggja fyrir frágengin í síðasta lagi einum mánuði fyrir upphaf orlofs.

Yfirmanni er skylt að verða við óskum starfsmanna um hvenær orlof skuli veitt og skal það veitt á sumarorlofstíma, sé þess óskað af hálfu starfsmanns og því verður við komið vegna starfa stofnunarinnar.

Ákvörðun um sumarorlof skal liggja fyrir 31. mars og tilkynnt starfsmanni með sannanlegum hætti, svo sem í tímaskráningarkerfi stofnunar, nema sérstakar aðstæður hamli.

Sumarorlof

Tímabil sumarorlofs er frá 1. maí til 15. september.

Starfsmaður á rétt á að fá allt að 30 daga orlof, þar af 15 daga samfellda, á sumarorlofstímabilinu enda verði því við komið vegna starfa stofnunar.

Sé orlof eða hluti orlofs tekið utan sumarorlofstímabils, að skriflegri beiðni yfirmanns, skal sá hluti orlofsins lengjast um 25%.

Flutningur orlofs milli ára

Miklu skiptir að starfsfólk nýti á hverju ári orlofsrétt sinn til að hvíla sig og njóta frítíma síns með sínum nánustu. Uppsöfnun orlofsdaga og flutningur milli ára samræmist ekki markmiðum orlofslaga.

Yfirmanni ber að hafa eftirlit með því að starfsfólk taki sitt orlof á yfirstandandi orlofssári en fresti því ekki nema fyrir hendi séu réttmætar ástæður. Slíkt á einkum við ef starfsfólk getur ekki vegna veikinda farið í orlof á þeim tíma sem ákveðinn hefur verið. Í öðrum tilvikum svo vegna anna á vinnustað getur þurft í samráði við starfsfólk að fresta töku orlofs út fyrir sumarorlofstíma.

Orlofsdagar sem út af standa við lok orlofsárs eru fluttir yfir á nýtt orlofsár. Orlofstöku skal þó lokið fyrir lok orlofsársins, þ.e. fyrir 30. apríl ár hvert.

Önnur störf

Tilgangur orlofslaga er að tryggja rétt launafólks til að taka sér frí á launum (orlofslaunum) sem það nýtir í hvíld og endurnæringu.

Í samræmi við það markmið er í orlofslögum kveðið á bann við því að taki að sér launað starf í starfsgrein sinni eða skyldum starfsgreinum á meðan orlofi stendur.