Skip to content

Veikindi eða starfslok

Veikindi

Veikindi áður en farið er í orlof

Geti starfsmaður ekki vegna veikinda farið í orlof á þeim tíma sem vinnuveitandi ákveður skal hann sanna forföll sín með læknisvottorði. Getur starfsmaður þá krafist orlofs á öðrum tíma og skal orlofið ákveðið í samráði atvinnurekanda við starfsmanninn en þó eins fljótt og unnt er eftir að veikindunum lýkur, sbr. 6. gr. orlofslaga.

Veikindi koma upp í orlofi

Veikist starfsmaður í orlofi þannig að hann geti ekki notið orlofs á viðkomandi rétt á uppbótarorlofi jafnlangan tíma og veikindin vöruðu. Við slíkar aðstæður skal félagsmaður á fyrsta degi tilkynna það atvinnurekanda og ávallt færa sönnur á veikindi sín með læknisvottorði. Séu veikindin ekki tilkynnt strax kann orlofslengingin að falla niður.

Á sumum vinnustöðum eru sérstakar reglur um hvert og hvernig tilkynna eigi veikindi, en ef engar slíkar reglur eru til staðar skal tilkynna næsta yfirmanni.

Uppbótarorlof

Orlofstaka starfsmanns frestast og hann fær greidd laun í veikindum í samræmi við áunninn veikindarétt. Uppbótarorlof skal eftir því sem kostur er veitt á þeim tíma sem starfsmaður óskar á tímabilinu 2. maí til 15. september, nema sérstaklega standi á.

Eins er farið með veikindi í orlofi í landi innan EES, Sviss, Bandaríkjunum eða Kanada.

Starfslok

Við lok ráðningar skal greiða starfsmanni öll áunnin orlofslaun og þarf ekki að bíða til loka orlofsárs eða næsta orlofs eftir greiðslu, sbr. 8. gr. orlofslaga.

Orlof á uppsagnarfresti

Atvinnurekandi getur ekki ákveðið einhliða orlofstöku á uppsagnarfresti. M.ö.o. þarf að afla samþykkis starfsmanns ef ætlunin er að fella orlofstöku hans inn í uppsagnarfrestinn. Samþykki starfsmaður ekki slíka tilhögun á hann rétt á að fá orlofið gert upp við starfslok. Geri starfsmaður kröfu um orlofstöku á uppsagnarfresti og vinnuveitandi fellst á þá kröfu þannig að ekki komi til lengingar uppsagnarfrests er æskilegt að ganga frá slíku með skriflegum hætti.

Í dómi Landsréttar í máli nr. 912/2018 var fjallað um heimild vinnuveitanda til að ráðstafa óteknu orlofi innan uppsagnarfresti.

Starfsmaður sagði upp með sex mánaða samningsbundnum uppsagnarfresti. Óumdeilt var að starfsmaðurinn fékk greidd laun á uppsagnarfrestinum ásamt því orlofi sem hann vann sér inn á uppsagnarfrestinum. Deilt var um það hvort starfsmaðurinn ætti rétt á greiðslum vegna 30 daga orlofsréttar frá árinu 2015-2016 eða hvort vinnuveitandinn hafi mátt ákveða einhliða að orlofið félli innan uppsagnarfrestsins. Dómurinn tók fram að í orlofslögum væri ekki að finna ákvæði um tengsl orlofs og uppsagnarfrests eða hvernig með skal fara þegar orlofstaka fellur innan hans, en í 5. gr. laganna segir að atvinnurekandi ákveði í samráði við launþega hvenær orlof skuli veitt.

Niðurstaða Landréttar var að vinnuveitanda hafi ekki verið heimilt án samþykkis starfsmanns að ráðstafa áunnum orlofsrétti hans á þann hátt að hann félli innan uppsagnarfrests.