Skip to content

Sorgarleyfi

Foreldri sem verður fyrir því áfalli að missa barn yngra en 18 ára eða fóstur á rétt á leyfi frá störfum og fjárhagsstuðningi frá hinu opinbera.

Foreldri á rétt til sorgarleyfis í allt að sex mánuði frá þeim degi sem það verður fyrir missi barns missi barns yngra en 18 ára, sbr. lög um sorgarleyfi.

Sorgarleyfi er einnig veitt vegna andvanafæðingar eða fósturláts í allt að þrjá mánuði frá þeim degi er andvanafæðing á sér stað eftir 22 vikna meðgöngu. Sé um að ræða fósturlát eftir 18 vikna meðgöngu á foreldri rétt til sorgarleyfis í allt að tvo mánuði frá þeim degi sem fósturlátið á sér stað. Réttur til sorgarleyfis stofnast við andvanafæðingu eftir 22 vikna meðgöngu eða fósturlát eftir 18 vikna meðgöngu og fellur niður 24 mánuðum eftir andvanafæðingu eða fósturlát.

Greiðslur í sorgarleyfi

Til að öðlast rétt til greiðslna í sorgarleyfi þarf foreldri að hafa verið í a.m.k. 25% samfelldu starfi í 6 mánuði á innlendum vinnumarkaði fyrir barnsmissi. Sjá hér nánar um útreikning greiðslna og upphæðir (2023).

Lögin gilda einnig um foreldra sem starfað hafa sem sjálfstætt starfandi einstaklingar.

Sorgarstyrkur

Sorgarstyrkur er fyrir foreldra í fullu námi eða sem eru utan vinnumarkaðar eða í minna en 25% starfi.

Fyrirkomulag sorgarleyfis

Almenna reglan er að foreldri nýti rétt sinn til sorgarleyfis í einu lagi.

Með samkomulagi við vinnuveitanda má þó haga sorgarleyfi á þann veg að það skiptist niður á fleiri en eitt tímabil og/eða það verði nýtt samhliða minnkuðu starfshlutfalli.

Umsókn um sorgarleyfi

Sótt er um greiðslur í sorgarleyfi hjá Vinnumálastofnun.

Ávinnsla réttinda í sorgarleyfi

Sorgarleyfi reiknast til starfstíma við mat á starfstengdum réttindum, svo sem veikindarétti sem og rétti til orlofstöku og lengingar orlofs samkvæmt kjarasamningum, starfsaldurshækkana, uppsagnarfrests og atvinnuleysisbóta.

Sorgarmiðstöð

Sorgarmiðstöð sinnir fræðslu og ráðgjöf til syrgjenda og þeirra sem vinna að velferð syrgjenda.

Sorgarmiðstöð er samstarfsverkefni grasrótarfélaga á sviði sorgarúrvinnslu.