Aðalfundur BHM

Aðalfundur BHM fer með æðsta vald í málefnum bandalagsins. Hann er haldinn árlega á vorin, fyrir lok maímánaðar. Á aðalfundi eiga sæti fulltrúar aðildarfélaga BHM. 

Ákvæði í lögum BHM um aðalfund

3.0.  Aðalfundur

Aðalfundur BHM fer með æðsta vald í málefnum bandalagsins.

3.1. Undirbúningur og tímasetning

Aðalfund skal halda fyrir lok maímánaðar hvert ár. Formannaráð undirbýr aðalfund og ákveður dagsetningu hans á fundi í síðasta lagi í febrúarmánuði. Formannaráð ákveður hvaða starfsnefndir starfa á aðalfundi. 

3.2. Uppstillingarnefnd

Uppstillingarnefnd 5 eða 7 fullgildra félagsmanna í aðildarfélagi að BHM sem kosin er af formannaráði stillir upp frambjóðendum til stjórnar eða nefndarsetu fyrir aðalfund og skal uppstilling nefndarinnar endurspegla samsetningu aðildarfélaga BHM. Tillögur nefndarinnar skulu liggja fyrir áður en boðað er til aðalfundar.

3.3. Fulltrúar á aðalfundi

Á aðalfundi eiga sæti tveir fulltrúar hvers aðildarfélags en auk þess skulu aðildarfélög tilnefna einn fulltrúa fyrir hvert byrjað hundrað félagsmanna umfram eitt hundrað.

Listi yfir fulltrúa á aðalfundi BHM, staðfestur af viðkomandi félagi, skal hafa borist skrifstofu BHM eigi síðar en viku fyrir aðalfund. Hver fulltrúi með kjörbréf hefur eitt atkvæði á aðalfundi.

Tala fulltrúa miðast við félagatal 1. janúar það ár sem aðalfundur er haldinn.

3.4. Aukaaðalfundur

Formannaráð getur boðað til aukaaðalfundar með 2/3 hlutum greiddra atkvæða, ef brýna nauðsyn ber til enda sé tillögu um slíkt getið í fundarboði til formannaráðs. Formannaráð ákveður dagskrá aukaaðalfundar og skal kynna dagskrána bréflega til aðildarfélaga með minnst þriggja vikna fyrirvara.

3.5.  Boðun aðalfunda

Boðun á aðalfund skal komið á framfæri við aðildarfélög með minnst þriggja vikna fyrirvara.

 3.6. Efni fundarboða

Í fundarboði skal geta dagskrár en auk þess skulu tillögur uppstillingarnefndar fylgja fundarboðinu. Þá skulu tillögur stjórnar BHM og einstakra aðildarfélaga um breytingar á lögum BHM jafnframt fylgja fundarboði. Aðrar lagabreytingar verða ekki teknar fyrir.

Öll fundargögn aðalfundar skulu gerð aðgengileg fulltrúum aðildarfélaga BHM á vefsvæði þess eigi síðar en 7 dögum fyrir aðalfund.

3.7. Dagskrá aðalfundar

Á dagskrá aðalfundar skulu vera eftirtaldir liðir:

      1. Kosning fundarstjóra og ritara

      2. Skýrsla stjórnar og reikningar BHM

      3. Aðildarumsóknir

4. Stefnuskrá og starfsáætlun til næsta aðalfundar.

5. Tillögur frá stefnumótunarþingum þegar við á.

6. Fjárhagsáætlun og ákvörðun árgjalds.

7. Lagabreytingar.

8. Tilkynningar um breytingar á skipulagsskrám og reglugerðum sjóða og staðfesting   þeirra.

9. Kjör formanns og þriggja stjórnarmanna annað hvert ár. Kjör varaformanns og tveggja stjórnarmanna það ár sem formaður er ekki kjörinn. Ef formaður hættir áður en ár er liðið frá kjöri tekur varaformaður sæti hans fram að næsta aðalfundi og skal þá kjósa formann til tveggja ára og varaformann til eins árs. Tveir varamenn í stjórn, tveir skoðunarmenn reikninga og einn til vara, skulu kjörnir árlega.

10. Kjör fulltrúa í fastanefndir og stjórnir sjóða.

11. Önnur mál.

12. Bera skal einstaka dagskrárliði undir atkvæði fundarmanna til samþykkis eða synjunar.