Chat with us, powered by LiveChat

Aðalfundur BHM

Aðalfundur BHM fer með æðsta vald í málefnum bandalagsins. Hann er haldinn árlega á vorin, fyrir lok maímánaðar. Á aðalfundi eiga sæti fulltrúar aðildarfélaga BHM. 

Fundargögn aðalfunda BHM frá 2008

Ákvæði í lögum BHM um aðalfund:


III. kafli: AÐALFUNDUR

3.0. Aðalfundur

Aðalfundur BHM fer með æðsta vald í málefnum bandalagsins.

3.1. Undirbúningur og tímasetning

Aðalfund skal halda fyrir lok maímánaðar ár hvert. Formannaráð undirbýr aðalfund og ákveður dagsetningu hans á fundi í síðasta lagi í febrúarmánuði. Formannaráð ákveður hvaða starfsnefndir starfa á aðalfundi. Stjórn BHM ber ábyrgð á framkvæmd aðalfundar.

3.2. Framboðsnefnd

Framboðsnefnd skal kosin á aðalfundi og skal vera skipuð fimm aðilum og tveimur til vara. Skipunartími framboðsnefndar er milli aðalfunda BHM. Nefndarmenn skulu vera fullgildir meðlimir aðildarfélaga BHM.

Stjórn BHM kallar nefndina saman að jafnaði innan mánaðar frá aðalfundi BHM. Á fyrsta fundi skiptir nefndin með sér verkum.

Hlutverk framboðsnefndar er að auglýsa eftir frambjóðendum í trúnaðarstörf, skv. lögum þessum, m.a. til formanns, varaformanns, stjórnarmanna BHM, nefndarmanna í fastanefndir auk varamanna. Nefndin skal tryggja að framboð séu í samræmi við lög þessi. Komi ekki fram framboð í öll trúnaðarstörf skal nefndin kalla eftir viðkomandi framboðum að nýju og/eða leita til aðildarfélaga eftir framboðum.

Framboðsnefnd starfar eftir sérstökum reglum sem formannráð setur hverju sinni. Framboðsnefnd skilar lista með nöfnum frambjóðenda í kjöri eigi síðar en 10 vikum fyrir aðalfund BHM til kjörstjórnar BHM.

3.3. Fulltrúar á aðalfundi

Á aðalfundi á sæti einn fulltrúi fyrir fyrstu fimmtíu félagsmenn hvers aðildarfélags og tveir félagsmenn fyrir fyrsta hundrað félagsmanna. Auk þess skulu aðildarfélög tilnefna einn fulltrúa fyrir hvert byrjað hundrað félagsmanna umfram eitthundrað.

Listi yfir fulltrúa á aðalfundi BHM, staðfestur af viðkomandi félagi, skal hafa borist skrifstofu BHM eigi síðar en sex vikum fyrir aðalfund. Hver fulltrúi með kjörbréf hefur eitt atkvæði á aðalfundi.

Tala fulltrúa miðast við meðaltalsfjölda félagsmanna síðustu þrjá mánuði fyrir aðalfund.

3.4. Boðun aðalfunda

Boðun á aðalfund skal send með rafrænum hætti til aðildarfélaga með minnst þriggja vikna fyrirvara.

3.5. Efni fundarboða

Í fundarboði skal geta dagskrár en auk þess skulu tillögur uppstillingarnefndar fylgja fundarboðinu. Þá skulu tillögur stjórnar BHM og einstakra aðildarfélaga um breytingar á lögum bandalagsins fylgja fundarboði. Aðrar lagabreytingar verða ekki teknar fyrir.

Öll fundargögn aðalfundar skulu gerð aðgengileg fulltrúum aðildarfélaga BHM eigi síðar en 7 dögum fyrir aðalfund.

3.6. Dagskrá aðalfundar

Á dagskrá aðalfundar skulu vera eftirtaldir liðir:

 1. Kosning fundarstjóra og ritara
 2. Skýrsla stjórnar
 3. Reikningar BHM
 4. Starfsáætlun
 5. Ákvörðun árgjalds
 6. Fjárhagsáætlun til kynningar
 7. Lagabreytingar
 8. Tilkynningar um breytingar á skipulagsskrám og reglugerðum sjóða og staðfesting þeirra
 9. Kjör/kosning formanns og varaformanns
 10. Kjör/kosning stjórnarmanna og varamanna í stjórn
 11. Kjör fulltrúa í fastanefndir, framboðsnefnd og stjórnir sjóða
 12. Aðildarumsóknir
 13. Breytingar á stefnu BHM
 14. Önnur mál

Atkvæðagreiðsla skal fara fram um liði 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 og 13. Atkvæðagreiðsla um mál sem lögð eru fram undir öðrum málum fer eftir atvikum hverju sinni.

3.7. Aukaaðalfundur

Formannaráð getur boðað til aukaaðalfundar með a.m.k. 2/3 hlutum greiddra atkvæða, ef brýna nauðsyn ber til enda sé tillögu um slíkt getið í fundarboði til formannaráðs. Formannaráð ákveður dagskrá aukaaðalfundar og skal kynna aðildarfélögum dagskrána með minnst þriggja vikna fyrirvara. Ákvæði greinar 3.3. gilda um aukaaðalfund.

3.8. Stefnumótunarþing

Þriðja hvert ár hið minnsta skal haldið stefnumótunarþing eigi síðar en tveimur mánuðum fyrir aðalfund. Formannaráð ákveður dagskrá stefnumótunarþings og stjórn BHM ber ábyrgð á framkvæmd þess.

Stefnumótunarþing er vettvangur samráðs og stefnumótunar aðildarfélaga bandalagins. Niðurstöður þingsins skulu afgreiddar sem ályktanir og tillögur. Þær skulu teknar til umræðu og afgreiðslu á aðalfundi BHM.

Á stefnumótunarþingi á sæti einn fulltrúi fyrir fyrstu fimmtíu félagsmenn hvers aðildarfélags og tveir félagsmenn fyrir fyrsta hundrað félagsmanna. Auk þess skulu aðildarfélög tilnefna einn fulltrúa fyrir hvert byrjað hundrað félagsmanna umfram eitthundrað.

Listi yfir fulltrúa á stefnumótunarþing, staðfestur af viðkomandi félagi, skal hafa borist skrifstofu BHM eigi síðar en viku fyrir stefnumótunarþingið.