Lög BHM

I. kafli: HLUTVERK

1.0. Heiti

Bandalag háskólamanna, skammstafað BHM, er heildarsamtök stéttar- og fagfélaga háskólamenntaðra á vinnumarkaði. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

1.1. Hlutverk BHM er að:

 • efla aðildarfélög bandalagsins og starf þeirra í því skyni að stuðla að gagnkvæmum stuðningi og samstöðu um hagsmuni háskólamenntaðra á vinnumarkaði og efla þekkingu þeirra á réttinda- og kjaramálum
 • móta sameiginlega stefnu aðildarfélaga í hagsmunamálum þeirra
 • semja um sameiginleg hagsmuna- og réttindamál félagsfólks aðildarfélaga samkvæmt umboði og vera aðildarfélögum til fulltingis við gerð kjarasamninga og standa vörð um hagsmuni félagsfólks gagnvart stjórnvöldum og löggjafarvaldi
 • vinna reglubundna greiningu á launaþróun á vinnumarkaði til undirbúnings kjaraviðræðna og upplýsa aðildarfélög þar um
 • hafa frumkvæði að umræðu um háskólamenntun og stöðu háskólamenntaðra á vinnumarkaði og gæta hagsmuna þeirra alla starfsævina, námsárin meðtalin
 • eiga samstarf við systursamtök háskólamenntaðra og önnur sambærileg samtök erlendis
 • hafa áhrif á umræðu um efnahags- og þjóðfélagsmál í þágu félagsfólks
 • hvetji til atvinnusköpunar á sviði hugvits og sérfræðiþekkingar

II. kafli: AÐILD

2.0. Aðildarskilyrði

Öll hagsmunatengd félög og/eða stéttarfélög háskólamenntaðra, sem uppfylla skilyrði þessara laga, geta átt aðild að BHM.

Meirihluti félagsfólks aðildarfélags skal hafa lokið bakkalár-gráðu eða sambærilegu námi. Heimilt er að víkja frá fyrrgreindu skilyrði ef öll nýliðun í hlutaðeigandi fagstétt uppfyllir nefnd skilyrði. Að jafnaði skal stefnt að því að aðeins eitt félag sömu fagstéttar eigi aðild að BHM.

2.1. Umsókn um aðild

Umsókn um aðild skal berast framkvæmdastjórn BHM minnst þremur mánuðum fyrir aðalfund BHM. Umsókninni skulu fylgja lög viðkomandi félags, upplýsingar um félagatal, menntun félagsfólks og skilyrði fyrir aðild að félaginu.

Umsókn félags um aðild að BHM skal hafa hlotið samþykki aðalfundar þess félags áður en umsóknin er send til BHM.

Stjórn BHM kannar hvort umsóknin uppfyllir skilyrði til aðildar að BHM.

Sé umsóknin fullnægjandi, getur framkvæmdastjórn veitt bráðabirgðaaðild fram að næsta aðalfundi en slík aðild veitir ekki atkvæðis-, kosningarétt né kjörgengi á þeim aðalfundi.

Aðildarumsókn skal lögð fyrir aðalfund og telst aðild fullgild að fengnu samþykki fundarins.

2.2. Skyldur aðildarfélaga

Aðildarfélög hafa fullt frelsi um sín innri mál, þannig að samrýmist lögum BHM og samþykktum aðalfundar.

Hvert aðildarfélag skal annast þjónustu við félagsfólk sitt meðal annars hvað varðar kjara- og réttindamál.

Aðildarfélögum ber skylda til að upplýsa BHM um starfsemi sína reglulega, s.s. um gerð nýrra kjarasamninga og stofnanasamninga. Aðildarfélag skal árlega senda bandalaginu skýrslu stjórnar að loknum aðalfundi félagsins.

III. kafli: AÐALFUNDUR

3.0. Aðalfundur

Aðalfundur BHM fer með æðsta vald í málefnum bandalagsins.

3.1. Undirbúningur og tímasetning

Aðalfund skal halda fyrir lok maímánaðar ár hvert. Formannaráð undirbýr aðalfund og ákveður dagsetningu hans á fundi í síðasta lagi í febrúarmánuði. Formannaráð ákveður hvaða starfsnefndir starfa á aðalfundi. Framkvæmdastjórn BHM ber ábyrgð á framkvæmd aðalfundar sem er að jafnaði staðfundur. Framkvæmdastjórn BHM getur ákveðið að fundurinn verði rafrænn eða staðfundur og rafrænn. Heimilt er að atkvæðagreiðslur fari fram rafrænt.

3.2. Fulltrúar á aðalfundi

Seturétt á aðalfundi eiga samtals 200 fulltrúar og skal þeim skipt á milli aðildarfélaga í hlutfalli við fjölda félagsmanna þeirra. Komi sú staða upp að eitthvert aðildarfélag fái engan aðalfundarfulltrúa skal fjölga aðalfundarfulltrúum og úthluta því félagi 1 fulltrúa með fullum réttindum á aðalfundi.

Listi yfir fulltrúa á aðalfundi BHM, staðfestur af viðkomandi félagi, skal hafa borist skrifstofu BHM eigi síðar en fjórum vikum fyrir aðalfund. Hver fulltrúi með kjörbréf hefur eitt atkvæði á aðalfundi og í rafrænni kosningu fyrir aðalfund.

Tala fulltrúa miðast við meðaltalsfjölda félagsmanna mánuðina ágúst, september og október næstliðins árs.

3.3. Boðun aðalfunda

Boðun á aðalfund skal send með rafrænum hætti til aðildarfélaga með minnst þriggja vikna fyrirvara.

3.4. Efni fundarboða

Í fundarboði skal geta dagskrár en auk þess skulu tillögur framboðsnefndar fylgja fundarboðinu. Þá skulu tillögur framkvæmdastjórnar BHM og einstakra aðildarfélaga um breytingar á lögum bandalagsins fylgja fundarboði. Aðrar lagabreytingatillögur verða ekki teknar fyrir.

Öll fundargögn aðalfundar skulu gerð aðgengileg fulltrúum aðildarfélaga BHM eigi síðar en 7 dögum fyrir aðalfund.

3.5. Dagskrá aðalfundar

Á dagskrá aðalfundar skulu vera eftirtaldir liðir:

 1. Kosning fundarstjóra og ritara
 2. Skýrsla framkvæmdastjórnar
 3. Reikningar BHM
 4. Starfsáætlun og fjárhagsáætlun til kynningar
 5. Ákvörðun árgjalds
 6. Lagabreytingar
 7. Tilkynningar um breytingar á skipulagsskrám og reglugerðum sjóða og staðfesting þeirra
 8. Kynning á kjöri formanns og varaformanns
 9. Kynning á kjöri framkvæmdastjórnar
 10. Kjör fulltrúa í stjórnir sjóða og nefndir
 11. Aðildarumsóknir
 12. Breytingar á stefnu BHM
 13. Önnur mál

Atkvæðagreiðsla skal fara fram um liði 1, 3, 5, 6, 10, 11 og 12.

Atkvæðagreiðsla um mál sem lögð eru fram undir öðrum málum fer eftir atvikum hverju sinni.

3.6. Aukaaðalfundur

Formannaráð getur boðað til aukaaðalfundar með a.m.k. 2/3 hlutum greiddra atkvæða, ef brýna nauðsyn ber til enda sé tillögu um slíkt getið í fundarboði til formannaráðs. Formannaráð ákveður dagskrá aukaaðalfundar og skal kynna aðildarfélögum dagskrána með minnst þriggja vikna fyrirvara. Ákvæði greinar 3.3. gilda um aukaaðalfund.

3.7. Stefnumótunarþing

Þriðja hvert ár hið minnsta skal haldið stefnumótunarþing eigi síðar en tveimur mánuðum fyrir aðalfund. Formannaráð ákveður dagskrá stefnumótunarþings og framkvæmdastjórn BHM ber ábyrgð á framkvæmd þess.

Stefnumótunarþing er vettvangur samráðs og stefnumótunar aðildarfélaga bandalagsins. Niðurstöður þingsins skulu afgreiddar sem ályktanir og tillögur. Þær skulu teknar til umræðu og afgreiðslu á aðalfundi BHM.

Á stefnumótunarþingi á sæti einn fulltrúi fyrir fyrstu fimmtíu félaga hvers aðildarfélags og tveir fulltrúar fyrir fyrsta hundrað félagsfólks. Auk þess skulu aðildarfélög tilnefna einn fulltrúa fyrir hvert byrjað hundrað félagsfólks umfram eitthundrað.

Listi yfir fulltrúa á stefnumótunarþing, staðfestur af viðkomandi aðildarfélagi, skal hafa borist skrifstofu BHM eigi síðar en viku fyrir stefnumótunarþingið.

IV. kafli: FORMANNARÁÐ

4.0. Hlutverk

Formannaráð fer með æðsta vald í málefnum BHM á milli aðalfunda. Formannaráð veitir framkvæmdastjórn aðhald og veitir henni umboð til daglegs starfs á grundvelli stefnu sem mótuð er á stefnumótunarþingum og samþykkt á aðalfundum. Formannaráði ber að huga að stærri og stefnumótandi ákvörðunum til fyllingar daglegri ákvarðanatöku sem er hlutverk framkvæmdastjórnar.

Formannaráð afgreiðir árlegar tillögur framkvæmdastjórnar að fjárhagsáætlun og starfsáætlun BHM. Formannaráð setur sér starfsreglur og reglur um fundasköp á fyrsta fundi eftir aðalfund BHM.

4.1. Skipan

Í formannaráði eiga sæti formenn allra aðildarfélaga BHM. Framkvæmdastjórn BHM situr fundi formannaráðs og hefur þar málfrelsi og tillögurétt. Forfallist formaður tekur varaformaður hans sæti eða annar tilnefndur fulltrúi úr stjórn viðkomandi félags.

4.2. Atkvæðavægi

Við atkvæðagreiðslu í formannaráði gildir að jafnaði einfaldur meirihluti við afgreiðslu mála.

Krefjist fjórðungur formannaráðs þess, skal niðurstaða ráðast ef saman fer meirihluti aðildarfélaga og fjöldi félagsfólks þeirra.

4.3. Fundir

Formaður BHM boðar fundi formannaráðs og stýrir þeim. Reglulegir fundir ráðsins skulu boðaðir með dagskrá sem að jafnaði skal send út með einnar viku fyrirvara. Formaður skal með hæfilegum fyrirvara óska eftir tillögum frá formönnum aðildarfélaga að dagskrárliðum hvers formannaráðsfundar.

Formannaráð skal á fyrsta fundi sínum eftir aðalfund setja niður fundartíma sína á starfsárinu. Það skal funda fjórum sinnum á ári hið minnsta. Formannaráð getur fundað án framkvæmdastjórnar að eigin ákvörðun.

Til aukafunda formannaráðs skal boða ef þriðjungur þeirra sem sæti eiga í formannaráði eða meirihluti framkvæmdastjórnar krefst fundar. Slíkir aukafundir skulu boðaðir öllum fulltrúum í formannaráði með dagskrá og ályktunartillögum ef fyrir liggja.

Fundur formannaráðs telst löglegur ef boðað er til hans með sólarhrings fyrirvara.

4.4. Tilnefningar

Formannaráð tilnefnir fulltrúa í ráð, stjórnir, sjóði og nefndir sem BHM hefur tilnefningarrétt til samkvæmt landslögum eða reglugerðum. Ef tilnefning er bundin starfi hjá tilteknum vinnuveitanda og nefndarfulltrúi lætur af þeim störfum skal formannaráð tilnefna annan í embættið í hans stað. Láti fulltrúi í nefnd af störfum tilnefnir formannaráð nýjan í hans stað.

V. kafli: FRAMKVÆMDASTJÓRN

5.0. Hlutverk

Hlutverk framkvæmdastjórnar er að sjá til þess að stefnumarkandi ákvörðunum aðalfundar og formannaráðs sé framfylgt auk þess að halda utan um daglegan rekstur bandalagsins, skrifstofu þess og eigna. Þá er framkvæmdastjórn formanni til fulltingis og ráðgjafar í störfum hans.

Framkvæmdastjórn tekur ekki þátt í eða tekur afstöðu í félagspólitískum málum eða pólitískri stefnumörkun á vegum BHM. Fulltrúar í framkvæmdastjórn BHM starfa þar fyrir hönd félagsfólks allra aðildarfélaga BHM, hafa hagsmuni bandalagsins í heild að leiðarljósi og eru bundnir trúnaði í störfum sínum.

Framkvæmdastjórn ræður sér framkvæmdastjóra og gerir um starf hans starfslýsingu. Framkvæmdastjóri situr fundi framkvæmdastjórnar að jafnaði og sér um rekstur skrifstofu og fjár- og mannaforráð fyrir hennar hönd.

Framkvæmdastjórn setur/ákveður starfslýsingu og kjör formanns bandalagsins.

Formaður BHM er formaður framkvæmdastjórnar og talsmaður BHM. Framkvæmdastjórn er málsvari BHM.

Framkvæmdastjórn setur sér starfsreglur á fyrsta fundi eftir aðalfund BHM.

5.1. Skipan

Framkvæmdastjórn skipa formaður BHM, varaformaður BHM, ritari, gjaldkeri og þrír meðstjórnendur.

Formaður og varaformaður eru kjörnir sérstaklega en stjórnin skiptir að öðru leyti með sér verkum.

5.2. Kosning formanns, varaformanns og framkvæmdastjórnar BHM

Kjósa skal annað hvert ár formann til tveggja ára og það ár sem formaður er ekki kosinn skal kjósa varaformann til tveggja ára.

Formaður, varaformaður og stjórnarfólk skulu kosin í rafrænni kosningu meðal aðalfundarfulltrúa aðildarfélaga BHM. Rafræn atkvæðagreiðsla skal hefjast tveimur vikum fyrir aðalfund BHM og ljúka tveimur dögum fyrir aðalfund.

Ef aðeins einn býður sig fram til embættis á vettvangi BHM skoðast viðkomandi sjálfkjörinn.

Framboðsfrestur til embættis formanns, varaformanns og framkvæmdastjórnar er fjórum vikum fyrir aðalfund.

Kjósa skal tvo stjórnarfulltrúa og einn varafulltrúa eitt árið og þrjá stjórnarfulltrúa og einn varafulltrúa árið á eftir.

5.3. Kjörgengi

Kjörgengir í framkvæmdastjórn BHM eru allir þeir félagar í BHM sem sitja í stjórnum aðildarfélaga BHM. Þó má aldrei sitja í framkvæmdastjórn BHM fleiri en einn fulltrúi hvers félags, að frátöldum formanni. Ef fulltrúi í framkvæmdastjórn BHM hættir í stjórn síns aðildarfélags skal viðkomandi jafnframt hætta í framkvæmdastjórn BHM og varafulltrúi taka sæti viðkomandi fram að næsta aðalfundi BHM.

Formaður BHM skal ekki sitja í stjórn aðildarfélags BHM eða gegna öðrum trúnaðarstörfum fyrir aðildarfélag. Hið sama gildir um varaformann ef hann tekur við embætti formanns. Enginn stjórnarfulltrúi skal sitja lengur í framkvæmdastjórn en átta ár í senn, fyrri stjórnarstörf formanns í framkvæmdastjórn BHM skulu þó undanskilin.

5.4. Kjörtímabil

Kjörtímabil aðalfulltrúa og varafulltrúa í framkvæmdastjórn er tvö ár.

Ef formaður hættir tekur varaformaður sæti hans fram að næsta aðalfundi sem skal þá boða við fyrsta tækifæri. Skal þar kjósa nýjan formann til loka kjörtímabils.

Ef varaformaður hættir skal á næsta fundi formannaráðs kjósa nýjan varaformann úr hópi meðstjórnenda í framkvæmdastjórn BHM fram að næsta aðalfundi. Varafulltrúi sem lengra er kominn á kjörtímabili tekur þá fast sæti sem stjórnarfulltrúi.

Hljóti varaformaður kosningu í embætti formanns skal á sama aðalfundi kosinn nýr varaformaður til eins árs, þrátt fyrir ákvæði kaflans um framboðsfresti.

5.5. Fundir

Formaður boðar fundi framkvæmdastjórnar að jafnaði einu sinni í mánuði og stýrir þeim. Fund skal boða ef tveir framkvæmdastjórnarfulltrúar óska og skal hann haldinn innan tveggja virkra daga frá því að ósk þess efnis er sett fram. Formaður getur jafnframt boðað aukafundi ef nauðsyn krefur.

Framkvæmdastjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti sækir fund og ræður einfaldur meirihluti úrslitum mála. Ef atkvæði eru jöfn ræður atkvæði formanns úrslitum.

Varafulltrúum er heimil seta á fundum framkvæmdastjórnar með málfrelsi og tillögurétt og gilda þá sömu ákvæði og skyldur um þá og aðra stjórnarfulltrúa. Forfallist stjórnarfulltrúi á boðaðan stjórnarfund skal sá varafulltrúi sem lengra er kominn á kjörtímabili hafa atkvæðisrétt.

VI. kafli: NEFNDIR OG KOSNINGAR

6.0. KOSNINGAR

Um kjör í nefndir og fastanefndir gildir eftirfarandi, nema að annað sé tekið fram:

Nefndir eru skipaðar fimm fulltrúum, kosnum á aðalfundi BHM. Kjörtímabil nefndarfulltrúa og varafulltrúa er tvö ár. Kjörnir skulu tveir aðalfulltrúar og einn varafulltrúi árlega. Fulltrúar í nefndum skulu vera fullgildir félagar í aðildarfélagi BHM og enginn skal sitja í sömu nefnd lengur en átta ár samfellt.

Framkvæmdastjórn skipar einn fulltrúa í kjaranefnd, einn fulltrúa í jafnréttisnefnd og einn í lífeyris- og lánanefnd.

6.1 Fastanefndir

Innan BHM starfa eftirfarandi fastanefndir:

 • Kjaranefnd
 • Jafnréttisnefnd
 • Lífeyris- og lánanefnd

Formannaráð setur fastanefndum erindisbréf. Um tilgang og starfsvið nefnda skal fjalla um í erindisbréfi þeirra. Framkvæmdastjórn, formannaráð auk meirihluta nefndarfulltrúa geta kallað eftir breytingum á erindisbréfi viðkomandi nefndar gefi aðstæður tilefni til þess.

Framkvæmdastjóri BHM kallar fastanefndir saman til fyrsta fundar eftir aðalfund BHM þar sem nefndarfulltrúar skipta með sér verkum. Fastanefndir skulu halda fundargerðir.

6.1.1. Kjaranefnd

Kjaranefnd sinnir samhæfingu og samræmingu kjaramála og styður undirbúning kjaraviðræðna.

Sérfræðingur BHM situr fundi nefndarinnar og er ritari hennar. Nánar segir um störf nefndarinnar hverju sinni í erindisbréfi sbr. gr. 6.1.

Nefndin setur sér starfsreglur á fyrsta fundi eftir aðalfund BHM.

6.1.2. Jafnréttisnefnd

Jafnréttisnefnd fylgir eftir jafnréttisstefnu BHM.

Sérfræðingur BHM situr fundi nefndarinnar og er ritari hennar. Nánar segir um störf nefndarinnar hverju sinni í erindisbréfi sbr. gr. 6.1.

Jafnréttisnefnd setur sér starfsreglur á fyrsta fundi eftir aðalfund BHM.

6.1.3. Lífeyris- og lánanefnd

Lífeyris- og lánanefnd sinnir hagsmunagæslu og hefur frumkvæði að umræðu, fræðslu og greiningum um allt sem tengist lífeyrismálum, lána- og námsstyrkjamálum.

Sérfræðingur BHM situr fundi nefndarinnar og er ritari hennar. Fulltrúar BHM í stjórnum LSR, Brúar og Menntasjóðs námsmanna skulu sitja fundi nefndarinnar með tillögu- og málfrelsisrétt. Um störf og skipun nefndarinnar gilda ákvæði greinar 6.1.

Nefndin setur sér starfsreglur á fyrsta fundi eftir aðalfund BHM.

6.1.4. Starfsemi fastanefnda

Formenn fastanefnda kalla nefndir saman, stjórna fundum og skila skýrslu um störf nefndarinnar til framkvæmdastjórnar í það minnsta einu sinni á ári í tengslum við aðalfund. Formaður fastanefndar skal gera framkvæmdastjórn BHM grein fyrir fundaáætlun og leita samþykkis ef upp koma aðstæður í starfi nefndar sem kalla á ófyrirséð útgjöld af hálfu BHM.

Auk kjörinna nefndarfulltrúa á formaður BHM sem og það starfsfólk bandalagsins sem koma að málum hverju sinni rétt til setu á fundum fastanefnda.

Fastanefndir skulu reglulega halda opna fundir sem fulltrúar allra aðildarfélaga BHM mega sækja, og eigi sjaldnar en árlega. Markmið slíkra funda er að gefa félagsfólki kost á að láta úrlausnarefni nefndarinnar til sín taka og koma sjónarmiðum á framfæri við nefndarfulltrúa.

6.2 Framboðsnefnd

Framboðsnefnd er skipuð fimm fulltrúum og tveimur til vara. Kjósa skal tvo fulltrúa og einn varafulltrúa eitt árið og þrjá fulltrúa og einn varafulltrúa árið á eftir.

Hlutverk framboðsnefndar er að auglýsa eftir frambjóðendum í trúnaðarstörf, skv. lögum þessum, m.a. til formanns, varaformanns og framkvæmdastjórnar BHM, nefndarfulltrúa auk varafulltrúa. Nefndin skal tryggja að framboð séu í samræmi við lög þessi. Komi ekki fram framboð í öll trúnaðarstörf skal nefndin kalla eftir viðkomandi framboðum að nýju og/eða leita til aðildarfélaga eftir framboðum.

Framboðsnefnd auglýsir eftir frambjóðendum til trúnaðarstarfa í sjóðum BHM að beiðni stjórna sjóðanna.

Framboðsnefnd starfar eftir reglum sem formannaráð setur.

Framboðsnefnd skilar kjörstjórn BHM lista með nöfnum frambjóðenda í kjöri eigi síðar en 4 vikum fyrir aðalfund. Framboðsnefnd skilar listum til stjórna sjóða BHM þegar framboðsfrestur er liðinn.

6.3 Kjörstjórn

Kjörstjórn er skipuð þremur fulltrúum og tveimur til vara. Kjósa skal einn fulltrúa og einn varafulltrúa árlega. Lögmaður starfandi hjá BHM skal taka sæti í kjörstjórn og vera formaður nefndarinnar.

Hlutverk kjörstjórnar er:

 • Að stýra rafrænni kosningu formanns og varaformanns.
 • Að stýra öðrum kosningum til trúnaðarstarfa hjá BHM, sbr. 2. mgr. 3.5. laga BHM.
 • Að undirbúa og stjórna atkvæðagreiðslu um verkfallsboðun og kjarasamninga í samræmi við umboð viðkomandi aðildarfélags BHM.
 • Að undirbúa og stjórna öðrum atkvæðagreiðslum sem kveðið er á um í lögum BHM.
 • Að undirbúa og stjórna öðrum atkvæðagreiðslum sem formannaráð BHM felur kjörstjórn sérstaklega.

Kjörstjórn úrskurðar um úrslit í atkvæðagreiðslu, kjörskrárkærur, vafaatkvæði og önnur ágreiningsatriði sem upp kunna að koma í atkvæðagreiðslum sem hún sér um.

Fulltrúar í kjörstjórn skulu víkja sæti við meðferð máls teljist þeir vanhæfir til meðferðar þess.

6.4. Tímabundnar nefndir

Formannaráði er heimilt að skipa tímabundið nefndir um einstök málefni eða málaflokka. Formannaráð gefur út skipunarbréf til fulltrúa í slíkum nefndum, þar sem meðal annars koma fram starfsskyldur, skipunartími og umboð til nefndarstarfa.

6.5. Almennt um nefndir

Fastanefndir sem og tímabundnar nefndir skulu leiða viðkomandi málaflokk á milli stefnumótunarþinga, í samráði við formannaráð. Á stefnumótunarþingum sæki nefndirnar sér veganesti frá þingfulltrúum til áframhaldandi þróunar viðkomandi málaflokks.

VII. kafli: FJÁRMÁL

7.0. Aðildargjald

Öll aðildarfélög greiða aðildargjald til bandalagsins sem aðalfundur ákveður.

Aðildargjald reiknast þannig:

 • Fast árgjald fyrir hvern félaga viðkomandi aðildarfélags.
 • Hlutfall af heildarlaunum hvers félaga viðkomandi aðildarfélags.

Aðalfundur getur ákveðið að hvert aðildarfélag greiði að lágmarki tiltekna fjárhæð aðildargjalds.

Aðalfundur getur ákveðið að veittur skuli afsláttur af föstu árgjaldi aðildarfélags þegar tilteknum fjölda félagsfólks er náð.

Ákvörðun um aðildargjald tekur gildi fyrsta dag reikningsárs eftir aðalfund BHM.

7.1. Gjalddagar

Aðildargjöld skulu greidd eigi síðar en 15. dag hvers mánaðar

7.2. Kynning og samþykki starfs- og fjárhagsáætlunar

Fyrir síðasta fund formannaráðs á hverju ári skal framkvæmdastjórn kynna drög að starfs- og fjárhagsáætlun og tillögur um breytingar á árgjöldum hafi þær komið fram. Drögin skulu borin upp til samþykktar á fyrsta fundi formannaráðs á nýju ári. Starfs- og fjárhagsáætlun skal kynnt á aðalfundi og tillögur um breytingar á árgjöldum skulu bornar þar upp til samþykktar.

7.3. Reikningsár

Reikningsár er almanaksárið. Endurskoðaðir reikningar skulu lagðir fram til staðfestingar á aðalfundi.

VIII. kafli: LAGABREYTINGAR

8.0. Samþykki

Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi BHM. Til að lagabreytingartillaga teljist samþykkt þarf hún að hljóta meirihluta greiddra atkvæða. Tillögur framkvæmdastjórnar og aðildarfélaga BHM um lagabreytingar skal leggja fram og kynna á næstsíðasta fundi formannaráðs fyrir aðalfund.

IX. kafli: BROTTHVARF FÉLAGS

9.0. Úrsögn

Félag sem hyggur á úrsögn úr BHM skal tilkynna það framkvæmdastjórn bandalagsins skriflega og tekur úrsögn gildi frá og með næstu áramótum. Árgjald skal greiða til BHM út árið. Framkvæmdastjórn BHM skal gefinn kostur á að eiga áheyrnarfulltrúa með málfrelsi á félagsfundum aðildarfélaga þar sem tillaga um úrsögn úr BHM er til afgreiðslu.

9.1. Brottvikning

Aðalfundur BHM getur vikið félagi úr bandalaginu hafi það vísvitandi brotið gegn lögum þessum, stefnu BHM, skaðað bandalagið á einhvern hátt eða liggi fyrir á annan máta að forsendur fyrir aðild þess séu brostnar.

9.2. Réttaráhrif brotthvarfs

Félag sem segir sig úr BHM eða er vikið úr bandalaginu missir öll réttindi í bandalaginu þegar brotthvarf tekur gildi. Fulltrúar þess félags missa og um leið umboð sitt til trúnaðarstarfa í þágu bandalagsins

Félag sem hefur sagt sig úr BHM eða verið vísað úr bandalaginu á ekki fjárkröfu á hendur BHM.

X. kafli: ÁKVÆÐI TIL BRÁÐABIRGÐA

Samþykkt á aðalfundi 23. maí 2024

Borgartúni 27, 105 Reykjavík
Kt. 630387-2569

595 5100
Opnunartími BHM

Opnunartími þjónustuvers:
mán. til fim. 9:00 - 15:00,
fös. 9:00 - 13:00

Opnunartími skrifstofu:
mán. til fim. 9:00 - 16:00,
fös. 9:00 - 13:00

Hagnýtt